en pl
ZADZWOŃ

Nowości

Pakiety zabiegowe

2018-10-16więcej...

Regulamin konkursu na Facebook-u

 

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK – U

 


Z dnia 12.09.2018 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebook-u (zwanym dalej “Konkursem”), jest Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej, Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Beata Kociemba, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 22A/U6 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/BeautyDerm.BeataKociemba/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą w Konkursie jest „zabieg liftingujący twarzy za pomocą Nici PDO”.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści postu o wynikach Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu: Instytutu Beauty Derm https://www.facebook.com/BeautyDerm.BeataKociemba/

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/BeautyDerm.BeataKociemba/

2. Konkurs trwa od dnia 12.09.2018, od momentu ukazania się postu konkursowego, do 19.09. 2018, do godz. 24:00.

§ 5.  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Udostępnienie konkursowego posta Organizatora na swoim profilu Facebook oraz przesłanie w wiadomości prywatnej na Facebooku Organizatora odpowiedzi na pytanie, „Dlaczego warto dbać o urodę?”.

 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/BeautyDerm.BeataKociemba/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności opisanych zadań w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, tj.
wykonania zadania - w przypadku udostępnienia posta Organizatora, oraz wyboru przez Organizatora najciekawszej odpowiedzi - w przypadku zadania związanego z odpowiedzią na pytanie, „Dlaczego warto dbać o urodę?”.

 

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.

 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/BeautyDerm.BeataKociemba/

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/BeautyDerm.BeataKociemba/wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

 

Warunkiem odebranie nagrody jest także podpisanie przez zwycięzcę umowy na publikacje wizerunku przed i po zabiegu na (tzw. umowa wizerunkowa z modelką).

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda w postaci wykonania „zabiegu liftingującego twarzy za pomocą Nici PDO” zostanie indywidualnie ustalona ze zwycięzcą.

11. Przyznana nagroda nie może być wymienione na gotówkę, ani na inne zabiegi/kosmetyki.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej)
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09. 2018 r. i obowiązuje do 19.09. 2018 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.beautyderm.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.beautyderm.pl

 

więcej...
2018-09-12
więcej nowości ›

Promocje

PROMOCJA MIKOŁAJKOWA!

Nowość! Kuracja głęboko rewitalizująca NUNII!

Jedyna taka okazja! Specjalnie na Mikołajki dla 6 pierwszych osób mamy niezwykłą kurację: serię 4 zabiegów NUNII w cenie 1200 zł

zamiast 1600 zł (Jeden zabieg o wartości 400 zł w prezencie!)

NUNII to, zabieg:

  • skutecznie zapobiegający i likwidujący przebarwienia na twarzy

  • silnie odmładzający

  • wygładzający drobne zmarszczki

  • pobudzający syntezę kolagenu w skórze

  • zabieg bardzo efektywny, bez złuszczania naskórka

W ramach terapii profesjonalna kuracja domowa – 3 mocno skoncentrowane kremy na 2 miesiące pielęgnacji wzmacniającej efekt.

Kto pierwszy, ten lepszy i tylko do 6 grudnia!*

*Promocja dotyczy pacjentów, którzy zapiszą się na serię do 6-go grudnia włącznie.


więcej promocji ›

BEAUTY DERM - TWOJA KLINIKA PIĘKNA


Instytut medycyny estetycznej Beauty Derm powstał z syntezy wiedzy, doświadczenia i pasji.


Celem, do którego dążymy w naszym Instytucie jest zapewnienie naszym pacjentom takiego wizerunku, który współgra z ich wewnętrznym samopoczuciem, teraz można wyglądać pięknie w każdym wieku.


W magii upiększania najważniejsze jest złudzenie naturalności, ale naturalności najwyższej próby.

Projekt: 'Zakup zaawansowanej technologicznie aparatury medycznej w celu rozszerzenia zakresu usług w dziedzinie dermatologii estetycznej', współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (42,50%) oraz budżetu państwa (7,50%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

powered by Estheticon.pl