en pl
ZADZWOŃ

Ochrona danych osobowych naszych pacjentów zgodna z RODO

« Przejdź do strony głównej

Ochrona danych osobowych zgodna z RODO

Szanowni Pacjenci, stosując się do nowych, wchodzacych w życie 25 maja 2018r nowych przepisów RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej, Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Beata Kociemba, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 22A lok. 6, Tel. 22 843 40 40, instytut@beautyderm.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. Podczas świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Informacje te są zbierane, gdyż jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli są Państwo naszym pacjentem i utworzyliśmy dla Państwa dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej, co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych/przesyłania oferty handlowej, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 6. Administrator nie powołał IOD. Punkt kontaktowy: instytut@beautyderm.pl

 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO).

 9. Przekazanie Administratorowi Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.  Jako podmiot leczniczy placówka jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

 10. Z uwagi na konieczność zapewnienia placówce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności placówki, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw, jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  - innym podmiotom leczniczym, współpracującym z   placówką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej

  - dostawcom usług zaopatrujących placówkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

  - dostawcom usług prawnych rachunkowych i doradczych oraz wspierających placówkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucją finansowym)

  - osobom upoważnionym przez Państwo w ramach realizacji praw pacjenta.

 11. W oparciu o udostępnione przez Państwo dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.